Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.laraboutique.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door LARA Boutique.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
De rechten op deze website en de getoonde informatie behoren toe aan LARA Boutique en zijn beschermd op basis van
het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LARA Boutique is
het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij LARA Boutique. Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.
Geen garantie op juistheid
Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
gemaakt en samengesteld, maar garandeert niet dat de informatie compleet en/of accuraat is. Foutieve informatie welke
herkenbaar is als typfouten, vormt nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Mi Mejor te mogen
claimen of te veronderstellen. Ook aanvaardt LARA Boutique geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade
welke is ontstaan door het gebruik van deze informatie. Hoewel we achter de getoonde informatie staan, kunnen we niet
garanderen dat deze informatie correct of compleet is.
Mi Mejor streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud
op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak
op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder
enige voorafgaande medeling.